Hỗ trợ trực tuyến
0931.799.628
Liên kết website :
Số người truy cập: 2.338.581
Đang online: 22

 

 
ĐH Kiến trúc TP.HCM: Đã đến lúc ra khỏi tháp ngà

Nguồn lực cho kinh tế: Ngành Kiến trúc (P1)

Bài ca Kiến trúc   

Danh mục sách Chính trị - Văn hóa
[Đăng ngày: 01/06/2015]

DANH MỤC TÀI LIỆU CHÍNH TRỊ - VĂN HÓA - CƠ SỞ TP.HCM

KÍ HIỆU

TÊN SÁCH

NĂM XB

NHÀ XB

SỐ LƯỢNG

CTVH 01-02

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 1

1974

Tiến Bộ

2

CTVH 03-04

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 2

1974

Tiến Bộ

2

CTVH 05-07

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 3

1976

Tiến Bộ

3

CTVH 08-10

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 4

1974

Tiến Bộ

3

CTVH 11-12

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 5

1975

Tiến Bộ

2

CTVH 13-15

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 6

1975

Tiến Bộ

3

CTVH 16-17

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 7

1979

Tiến Bộ

2

CTVH 18-19

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 8

1979

Tiến Bộ

2

CTVH 20-21

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 9

1979

Tiến Bộ

2

CTVH 22-23

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 10

1979

Tiến Bộ

2

CTVH 24

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 12

1979

Tiến Bộ

1

CTVH 25-28

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 33

1976

Tiến Bộ

4

CTVH 29-31

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 35

1976

Tiến Bộ

3

CTVH 32-33

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 36

1977

Tiến Bộ

2

CTVH 34-35

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 37

1977

Tiến Bộ

2

CTVH 36

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 38

1977

Tiến Bộ

1

CTVH 37

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 39

1977

Tiến Bộ

1

CTVH 38-39

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 40

1977

Tiến Bộ

2

CTVH 40-41

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 42

1977

Tiến Bộ

2

CTVH 42-44

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 43

1978

Tiến Bộ

3

CTVH 45-46

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 44

1978

Tiến Bộ

2

CTVH 47-48

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 45

1978

Tiến Bộ

2

CTVH 49-50

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 49

1978

Tiến Bộ

2

CTVH 51-52

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 50

1978

Tiến Bộ

2

CTVH 53-54

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 52

1979

Tiến Bộ

2

CTVH 55

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 54

1978

Tiến Bộ

1

CTVH 56-57

V.I. Lê Nin toàn tập - Tập 55

1979

Tiến Bộ

2

CTVH 58-62

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 1

1995-2002

Hà Nội

5

CTVH 63-67

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 2

1995-2002

Hà Nội

5

CTVH 68-72

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 3

1995-2002

Hà Nội

5

CTVH 73-77

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 4

1995-2002

Hà Nội

5

CTVH 78-82

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

1995-2002

Hà Nội

5

CTVH 83-87

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6

1995-2002

Hà Nội

5

CTVH 88-92

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 7

1996-2002

Hà Nội

5

CTVH 93-97

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8

1996-2002

Hà Nội

5

CTVH 98-102

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 9

1996-2002

Hà Nội

5

CTVH 103-107

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 10

1996-2002

Hà Nội

5

CTVH 108-112

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 11

1996-2002

Hà Nội

5

CTVH 113-117

Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 12

1996-2002

Hà Nội

5

CTVH 118

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 3

1995

Chính trị quốc gia

1

CTVH 119

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 4

1995

Chính trị quốc gia

1

CTVH 120

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 5

1993

Chính trị quốc gia

1

CTVH 121

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 6

1993

Chính trị quốc gia

1

CTVH 122

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 7

1993

Chính trị quốc gia

1

CTVH 123

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 8

1993

Chính trị quốc gia

1

CTVH 124

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 9

1993

Chính trị quốc gia

1

CTVH 125

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 10

1993

Chính trị quốc gia

1

CTVH 126

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 11

1993

Chính trị quốc gia

1

CTVH 127

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 12

1993

Chính trị quốc gia

1

CTVH 128

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 13

1993

Chính trị quốc gia

1

CTVH 129

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 14

1994

Chính trị quốc gia

1

CTVH 130

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 15

1994

Chính trị quốc gia

1

CTVH 131

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 16

1994

Chính trị quốc gia

1

CTVH 132

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 17

1994

Chính trị quốc gia

1

CTVH 133

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 18

1995

Chính trị quốc gia

1

CTVH 134

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 19

1995

Chính trị quốc gia

1

CTVH 135

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 20

1994

Chính trị quốc gia

1

CTVH 136

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 21

1995

Chính trị quốc gia

1

CTVH 137

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 22

1995

Chính trị quốc gia

1

CTVH 138

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 23

1993

Chính trị quốc gia

1

CTVH 139

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 24

1994

Chính trị quốc gia

1

CTVH 140

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 25 PI

1994

Chính trị quốc gia

1

CTVH 141

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 25 PII

1994

Chính trị quốc gia

1

CTVH 142

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 26 PIII

1995

Chính trị quốc gia

1

CTVH 143

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 27

1996

Chính trị quốc gia

1

CTVH 144

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 28

1996

Chính trị quốc gia

1

CTVH 145

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 29

1996

Chính trị quốc gia

1

CTVH 146

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 30

1997

Chính trị quốc gia

1

CTVH 147

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 31

1997

Chính trị quốc gia

1

CTVH 148

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 32

1997

Chính trị quốc gia

1

CTVH 149

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 33

1997

Chính trị quốc gia

1

CTVH 150

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 34

1998

Chính trị quốc gia

1

CTVH 151

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 35

1998

Chính trị quốc gia

1

CTVH 152

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 36

1999

Chính trị quốc gia

1

CTVH 153

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 37

1997

Chính trị quốc gia

1

CTVH 154

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 38

1998

Chính trị quốc gia

1

CTVH 155

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 39

1999

Chính trị quốc gia

1

CTVH 156

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 41

1999

Chính trị quốc gia

1

CTVH 157

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 43

1999

Chính trị quốc gia

1

CTVH 158

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 46 PI

1998

Chính trị quốc gia

1

CTVH 159

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 46 PII

2000

Chính trị quốc gia

1

CTVH 160

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 47

2001

Chính trị quốc gia

1

CTVH 161

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 48

2001

Chính trị quốc gia

1

CTVH 162

C. Mác và Ph.Ăng - ghen toàn tập - Tập 50

2001

Chính trị quốc gia

1

CTVH 163-165

Cải cách chính phủ - Cơn lốc chính trị cuối TK XX

2002

Công an nhân dân

3

CTVH 166-168

Bình luận khoa học bộ luật hình sự 1999 (Phần các tội phạm)

2001

Công an nhân dân

3

CTVH 169

Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 1 (1924-1930)

1998

Chính trị quốc gia

1

CTVH 170

Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 2 (1930)

1998

Chính trị quốc gia

1

CTVH 171

Bách khoa thư Hồ Chí Minh sơ giản Tập 1 - Hồ Chí minh với giáo dục và đào tạo

2002

Từ điển bách khoa

1

CTVH 172-175

Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền nam ruột thịt

2003

Công an nhân dân

4

CTVH 176-177

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam

2002

Công an nhân dân

2

CTVH 178-179

Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

2003

Lao động

2

CTVH 180-181

Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới - Tập 1

2002

Văn nghệ Tp.HCM

2

CTVH 182

Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới - Tập 2

2002

Văn nghệ Tp.HCM

1

CTVH 183

Tư tưởng Hồ Chí minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH ở Việt Nam

2003

Lao động

1

CTVH 184

Tư tưởng Hồ Chí minh - Di sản văn hóa dân tộc

2002

Quân đội nhân dân

1

CTVH 185-186

Tư tưởng Hồ Chí minh về dân tộc , tôn giáo và đại đoàn kết trong cách mạng Việt Nam

2003

Quân đội nhân dân

2

CTVH 187

Sự nghiệp tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

2007

Quân đội nhân dân

1

CTVH 188

Hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam

2007

Mỹ thuật

1

CTVH 189-190

Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả

2004

Chính trị quốc gia

2

CTVH 191-192

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo - Tập 1

2001

Thống kê

2

CTVH 193

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo - Tập 2

2001

Thống kê

1

CTVH 194

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo - Tập 3

2001

Thống kê

1

CTVH 195

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo - Tập 4

2002

Thống kê

1

CTVH 196

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo - Tập 5

2003

Thống kê

1

CTVH 197

Văn bản pháp luật về dân sự hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự

1998

Chính trị quốc gia

1

CTVH 198

Những điều cần biết về phòng cháy chữa cháy

2003

Chính trị quốc gia

1

CTVH 199

Những văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy

2003

Quân đội nhân dân

1

CTVH 200-201

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân vì dâ

2003

Quân đội nhân dân

2

CTVH 202

Tìm hiểu các quy định về lao động - tiền lương mới và bảo hiểm xã hội

2000

Thống kê

1

CTVH 203-204

Hồ sơ 60 năm 1945 - 2005

2005

Lao động

2

CTVH 205-206

Mại dâm ma túy cờ bạc tội phạm thời hiện đại

2003

Công an nhân dân

2

CTVH 207-208

Báo công an nhân dân 1996 - 2000

2002

Chính trị quốc gia

2

CTVH 209-210

Phụ nữ công an - Chân dung và sự kiện

2003

Tổng hợp Tp.HCM

2

CTVH 211-213

Thanh kiếm và lá chắn

2003

Tp.HCM

3

CTVH 214-215

Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập 1

2007

Văn hóa thông tin

2

CTVH 216-217

Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập 2

2007

Văn hóa thông tin

2

CTVH 218-219

Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập 3

2007

Văn hóa thông tin

2

CTVH 220-221

Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập 4

2007

Văn hóa thông tin

2

CTVH 222-223

1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội - Tập 1

2010

Âm nhạc

2

CTVH 224-225

1001 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội - Tập 2

2010

Âm nhạc

2

CTVH 226-227

1002 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội - Tập 3

2010

Âm nhạc

2

CTVH 228-229

1003 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội - Tập 4

2010

Âm nhạc

2

CTVH 230-231

1004 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội - Tập 5

2010

Âm nhạc

2

CTVH 232-236

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh
Tập 5: Hồ Chí Minh - Tư tưởng và tác phẩm (Văn xuôi)

 

Hội nhà văn

5

CTVH 237-241

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh
Tập 6: Hồ Chí Minh - Tư tưởng và tác phẩm (Thơ)

 

Hội nhà văn

5

CTVH 242-249

Lịch sử lí luận và thực tiễn: Phiên chuyển các ngôn ngữ trên thế giới

 

Tri thức

8

CTVH 250-257

Gia đình bạn bè và đất nước - Hồi ký Nguyễn Thị Bình

 

Tri thức

8

CTVH 258

Lục bát núi sông

2013

Hội nhà văn

1

CTVH 259-260

Lục bát thương: Mẹ đi cày

2013

Hội nhà văn

2

CTVH 261-262

Các câu chuyện từ mặt trận phát triển kinh tế

2014

Ngân hàng Thế giới

2

CTVH 263-264

Phát triển công nghiệp nhẹ tại Việt Nam

 

Ngân hàng Thế giới

2

CTVH 265-266

Đánh giá khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam

2013

Ngân hàng Thế giới

2

CTVH 267-273

Venezuela - Nhân quyền và dân chủ (1999 - 2009) - Carlos Gonzalez Irago

2014

Thế giới

7

CTVH 274-278

Khoa học và công nghệ nano - Trương Văn Tân

2014

ĐH Quốc Gia Tp.HCM

5

CTVH 279

Năm tháng dâng người (Hồi ký) - Lê Công Cơ

2013

Trẻ

1

CTVH 280

Những chân trời khát vọng (Hồi ký) - Nhiều tác giả

2013

Hội nhà văn

1

CTVH 281

Khát vọng Duy Tân - Nhiều tác giả

2014

Đà Nẵng

1

CTVH 282

Không có gì trôi đi mất (Bút ký) - Hồ Duy Lệ

2015

Hội nhà văn

1

CTVH 283

Phác họa chân dung một thế hệ - Tần Hoài Dạ Vũ, Nguyễn Đông Nhật

2015

Hội nhà văn

1

CTVH 284

Phong trào đấu tranh đô thị: Thời quật khởi (1954 - 1975)

2015

Hội nhà văn

1

1